Sunday, November 20, 2011

वाऱ्यावरची वरात

श्वासासरशी नवीनवीशी वळणे
वाटेवर या अटीतटीचे पळणे
हे जीवन की वरात वाऱ्यावरची ?
गात्रे थकता क्षणाक्षणाला ढळणे !

No comments:

Post a Comment