Friday, December 14, 2012

फेनफुले

उन्हे पांगली
जरा थांबली
संध्येच्या या प्रहरावरती
खुळी सावली
जरी लांबली
उरली केवळ अस्तापुरती

घरे चिमुकली
वाळूवरली
पोटी घेउन गेली भरती
नेत्री भरली
स्मरणे झरली
उंच झावळ्यांवर भिरभिरती

केशरलाली
स्वर्णमाखली
फेनफुले उमलती नि विरती
पुन्हा आपली
वाट विसरली
क्लांत पाउले परत न फिरती 

No comments:

Post a Comment