Wednesday, August 14, 2013

अश्वथाम्याची छाया

माझ्यातुन माझ्याकडची
ही वाट निबिड, एकाकी
संपत आले मी, सरले
निर्वाण तरीही बाकी

जरतार वस्त्र विरले की
लक्तरेच उरती हाती
जाणते, तरीही जपते
क्षणकालिक फसवी नाती

मीपण माझे फुलवावे
इतकाच मनाला चाळा
घालून गळा मिरवाव्या
निर्माल्यामधल्या माळा

झोकून जीव द्यावा मी
अक्षय संकल्पासाठी
तो कुणी अनामिक शक्ती
लोटून देतसे पाठी

मी फुले वेचली तेथे
पसरावे कोणी काटे
घरकुल माझे मोडावे
का अन्य त्रयस्था वाटे?

चिरकाल जिव्हारी आता
भळभळणाऱ्या जखमा या
आयुष्य अमर तळमळत्या
अश्वथाम्याची छाया 

No comments:

Post a Comment