Saturday, November 19, 2011

खुशाल

तू आंदण आभाळाला माग खुशाल
पी सूर्यकणांची सारी आग खुशाल
घेऊन श्रमांची ओझी चालुन वाट,
रात्री सृजनाच्या स्वप्नी जाग खुशाल 

No comments:

Post a Comment