Sunday, November 20, 2011

आर्त

घेऊन करांत आसवांची जपमाळ
मी रोज तुला स्मरून हा कंठिन काळ
जाईन इथून त्या क्षणाला तू दिसशील,
स्वीकार अबोल आर्त, हे दीनदयाळ !

No comments:

Post a Comment