Friday, July 8, 2011

नकळत सुचलेलं, इथं तिथं सांडलेलं

साथ तुझी माझ्या
संचिताची ठेव
लेणे हे अहेव
सौभाग्याचे

**************
अजुनही वाजे
वृंदावनी वेणू
भारावल्या धेनू,
वृक्षवेली!

**************
राही सखे रूप
तुझे या मनात
जशी अंबरात
चंद्रकला!

**************
रूप तुझे राही
सदोदित मनी
हीच संजीवनी
वेड्या जीवा!

**************
तुझाच ग हात
सखे हाती यावा
श्रावण झरावा,
वैशाखात!

No comments:

Post a Comment