Thursday, April 12, 2012

तुझी आठवण येते

तुझी आठवण येते सांज घुटमळताना 
तुझ्या वाटेत पाउल पुन्हा पुन्हा वळताना
तुझी आठवण येते मनपाखी उडताना
केशराच्या सागरात सूर्यबिंब बुडताना

तुझी आठवण येते रात दरवळताना
स्वप्न जागे होते 
नीज पापणीत ढळताना
तुझी आठवण येते चंद्र मेघी दडताना
वाट रोजचीच तरी चाल माझी अडताना

तुझी आठवण येते जीव तळमळताना
आसवांच्या सागरात जन्म विरघळताना
तुझी आठवण येते तुला उलगडताना
माझे दबलेले सूर, तुझ्या अवघड ताना 

No comments:

Post a Comment