Tuesday, May 26, 2009

वसंत

आज माझ्या बागेमध्ये झाली काय नवलाई?
चोरपावलांनी जणु कोणी हलकेच येई
अबोलीच्या मनी काही भाव लाजरे, अव्यक्त
गुलमोहराच्या कानी गूज सांगतो प्राजक्त
मनमोकळ्या सुरात गाई बकुळीचा गंध
संगे रातराणी डोले, ताल देतो निशिगंध
जाईच्या मांडवाखाली नाजुक फुलांचा सडा
धुंद गंध उधळतो पानापानात केवडा
काट्यांवर उभी तरी हसे गुलाबाची कळी
जसे गुपित खुलावे, तशी फुलते पाकळी
गगनजाई करते गुजगोष्टी आकाशाशी
पायतळी पहुडल्या इवल्या फुलांच्या राशी
मोग-याची फुले काही कुजबुजली कानात
लाजून का चाफेकळी अशी दडली पानात?
पळसाने केशराचा गालिचा हा सजवला
रंग, गंधाची बहार घेऊन वसंत आला

No comments:

Post a Comment