Sunday, July 5, 2009

कसे झाले

मी तुला फुले दिलेली, त्यांचे काटे कसे झाले ?
माझ्या भाबड्या शब्दांचे शस्त्रसाठे कसे झाले ?

थोडी तुझी, थोडी तुझ्या घराची, थोडी पिलांची,
एका माझ्या अस्तित्वाचे लाख वाटे कसे झाले ?

माझ्या-तुझ्या मुक्कामाचा काल एक मार्ग होता,
चालता चालता त्याचे दोन फाटे कसे झाले ?

केव्हा लुटली वा-याने वेड्या मनाची तिजोरी ?
चोहिकडे गुपितांचे हे बोभाटे कसे झाले ?

जीव ओतून केली मी विदुषकाची भूमिका
आयुष्याचे हसे झाले, कुणा वाटे कसे झाले ?

No comments:

Post a Comment