Thursday, June 4, 2009

साद

अवचित एका वळणावरती साद तुझी कानी आली
मोहरले मी, बावरले मी, झुके पापणी का खाली?

क्षण्भर माझे मला कळेना अशी काय किमया झाली?
लाजबावरी कळी उमलली पूर्वेची लेउन लाली

तुझ्या स्मृतींचा मोर नाचतो पंख फुलवुनी भवताली
मंतरलेले क्षण सांगाती वाट पाहती तरुखाली

क्षितिजावरची रंगपंचमी माळुन सांज पुन्हा आली
अवचित तूही येशील का रे या सुंदर संध्याकाळी?

1 comment: