Wednesday, June 24, 2009

पूर्वसंचित

काळाच्या मनात काय? कधी कळले ना कुणा
अवचित गवसल्या पूर्वसंचिताच्या खुणा

काही शब्द, काही सूर, नवखीच हुरहूर,
दारी फुलून आलेल्या मोग-याच्या गंधखुणा

काही चुकलेल्या वाटा, ओहोटीच्या मंद लाटा,
जशा ओल्या वाळूवर दिसती पाऊलखुणा

मन घेतसे चाहूल, वाजे कुणाचे पाऊल?
पुनवेच्या दारी येई चंद्र रात्रीचा पाहुणा

ओली हातावर मेंदी, एक आगळीच धुंदी
जन्मजन्मिचा सखा का साद देई पुन्हा पुन्हा?

No comments:

Post a Comment