Thursday, May 31, 2012

कारण

पत्रास कारण की तुझ्या पत्रास नाही मायना 
आहे कुणासाठी, कसे मी ओळखावे सांग ना ! 

पत्रास कारण की तुझ्या पत्रात मी आहे कुठे?
स्वगतात बोलावे तसे संवाद सगळे एकटे !

पत्रास कारण की तुझ्या पत्रात भाषा कोरडी 
भावूक, हळवी, आतली शिकशील का बाराखडी? 

पत्रास कारण की तुझे हे पत्र फसवा आरसा
प्रतिबिंब ना दिसते तुझे, नुसताच कागद नितळसा !

पत्रास कारण की जरी नक्षी फुलांची लाघवी,
तरि गंध प्रीतीचा तुझ्या नाही, मना जो मोहवी

पत्रास कारण की तुझी असुनी तुझी नाहीच मी
तू तोच की परका कुणी? आहे तशी अन् तीच मी !

पत्रास कारण की किती नुसत्याच तक्रारी करू?
पत्रात शोधू मी तुला की स्वप्नलोकी वावरू?

पत्रास कारण की तसे पत्रास कारण का हवे?
तू कारणावाचूनही पत्रात भेटाया हवे ! 

No comments:

Post a Comment