Sunday, June 10, 2012

असा घ्यावा वसा


असा घ्यावा वसा जशी सावित्रीची पाटी 
ज्ञानाचं भांडार खुलं लेकीबाळींसाठी

असा घ्यावा वसा, चिंधी जशी सिंधू व्हावी
आभाळालाही मायेची पाखर घालावी

असा घ्यावा वसा, जशी बाबांची साधना
यज्ञकुंडातही समिधेची आराधना

असा घ्यावा वसा, राणी-अभय निर्भय
ज्याला नाही स्वार्थ त्याला कशाचे ना भय

असा घ्यावा वसा, सुख द्यावं दु:ख घ्यावं
प्राणीमात्रांत ईश्वर, त्याला नित्य ध्यावं

असा घ्यावा वसा, अहंकार ओलांडावा
निर्मळ मनाच्या दारी आनंद सांडावा

असा घ्यावा वसा, द्यावा काळोखा प्रकाश
क्रोध, लोभ, माया, मोह सोडवावे पाश

असा घ्यावा वसा, फुलवावा रिता माळ
माती तिथली पूजाया झुकेल आभाळ

असा घ्यावा वसा, उतू नये, मातू नये
घेतलेला वसा जन्मभर टाकू नये 

No comments:

Post a Comment