Monday, August 5, 2013

हासता मी

कोणत्या जन्मातले हे गूढ नाते?
हासता मी हास्य कोमेजून जाते 

भोवताली गल्बला होतो नको तो,
हासता मी केवढा उत्पात होतो 

क्षार मागे शांतवाया ती भुकेला,
हासता मी कंठ फुटतो वेदनेला 

भाबडा आनंद होतो वीतरागी
हासता मी वादळे होतात जागी

जाणते ती आतली अव्यक्त भाषा
हासता मी मावळे दुर्दम्य आशा

वाटते त्याला, पुन्हा आघात झाला
हासता मी दु:ख येते सांत्वनाला

जन्म अवघा मारवा रंगून गातो
हासता मी आसवांचा तोल जातो

फिकटला, विटला मुखवटा हा गळेना
हास्य माझे बेगडी, तरिही ढळेना 

No comments:

Post a Comment